Over deze stichting

Op 5 februari 2016 is de Stichting Vrienden van Velt in Nederland opgericht om geld in te zamelen onder Velt-leden, bij het publiek en bij instellingen in Nederland. Dit was en is nodig om in Nederland de ontwikkeling van Velt (de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) extra te stimuleren en ondersteunen.

Bij Velt is het ledenaantal en aantal afdelingen de laatste jaren flink gestegen, omdat er middelen (tijd en geld) in geïnvesteerd werd. Zo groeide het totale ledenaantal in 2015 met 9% tot een recordhoogte (16000); de aangroei in Nederland was in dat jaar zelfs 25%.

Deze groei zet zich sterk door, zeker in Nederland. Eind februari 2023 telde Velt maar liefst 22761 waarvan 6039 in Nederland.

Meer over Velt op www.velt.nu

Waarom is deze stichting nodig?

De inkomsten uit ledenbijdragen volstaan niet om de gewenste en nodige investeringen te doen om Velt echt op de kaart te kunnen zetten in Nederland. De hoofdreden is dat de organisatie momenteel enkel in Vlaanderen subsidies krijgt om haar werking en personeel te betalen. In Nederland is dat nog niet het geval en dus moet Velt ‘de markt op’ om de groei en innovatie te financieren met donaties en kortlopende projecten.

Dat lijkt te gaan lukken. Een mooi voorbeeld is de steun van Provinciale Overheden en Stichtingen (Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas) voor de opleiding van 25 freelance Velt-docenten ‘ecologische moestuin’. Daarvoor werkte Velt samen met de Milieufederaties in Brabant, Noord-Holland en Overrijssel. De studiedag ‘Bodem’ van Velt in Nederland kon ook rekenen op financiële steun van de Provincie Zeeland en het Waterschap.

Naast projecten en samenwerkingsverbanden is het nodig om in Nederland een duurzame stroom van inkomsten op gang te brengen. Vandaar het initiatief van Nederlandse Velt-vrijwilligers deze steunstichting op te richten. Dit geschiedt in nauw overleg met de directie en het bestuur van Velt VZW.

Wat is het doel van deze stichting?

De doelstellingen zijn als volgt vastgesteld in de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden van Velt in Nederland:

  • Het financieel en anderszins ondersteunen van de organisatie Velt VZW (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, Vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht), die actief is in België (het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Nederland bij de realisatie van haar doelstellingen met name in Nederland. Velt VZW is een ongebonden, pluralistische vereniging van personen die zich actief inzet voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken komt Velt VZW op voor biodiversiteit en voor een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Download documenten